Kategoriarkiv: FebruaryFICTION

Mikro Myter 16

16. februar
Denmark256


Jeg er en gåde
Vinden river i hushjørnerne, og en blygrå himmel hænger som en tung baldakin over kysten, hvor høje bølger slår ind over klipperne med skummende fråde. Det er nu. Han griber sin jakke og går udenfor. I dag er det fem år siden, havet tog hende, og hendes spørgsmål giver stadig genlyd i hans hoved. Han fortsætter helt ud på næsset. Et øjeblik er han ved at miste fodfæstet på de glatte sten. I sit eget liv har han for længst mistet det, men han nægter at give op, før han har fundet svaret.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

I am a riddle
The wind tears at the corners of the house, and a leaden sky hangs like a heavy canopy off the coast where waves wash over the rocks with foamy froth. It’s now. He grabs his jacket and goes outside. Today it’s five years ago the sea took her, and her question still rings in his head. He continues into the headland. At one point he almost loses his footing on the slippery rocks. In his own life he has long since lost it, but he refuses to give up until he has found the answer.

Share

Mikro Myter 15

15. februar
Denmark256


Dybet
Jeg lytter. Lever. Oplever verden gennem en membran af væske. Dette er mit urdyb, mit hav. Mit hjerte slår vildt og hæmningsløst. Jeg længes efter fuldkommenhed. Endnu er mit liv intet andet end en drøm. Du har allerede givet mig et navn. Det er håb. Se! Snart skal du se. Vi skal se. Båndet, der binder os sammen. Miraklet i det allerhelligste bliver åbenbaret. Du hører mit skrig, der er et kald. Jeg kalder, og nu er det dig, der lytter.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

The Deep
I am listening. Living. Experiencing the world through a liquid membrane. This is my primeval deep, my sea. My heart beats wild and reckless. I yearn for perfection. Still my life is nothing but a dream. You have already given me a name. It is hope. Look! Soon you will see. We will see. The bond that binds us together. The miracle of the most holy is revealed. You hear my cry, there is a call. I call, and now it is you who is listening.

Share

Mikro Myter 14

14. februar
Denmark256


Granatæblet
Kuglen strejfer hans skulder, og selvom det gør ondt, føler han sig heldig. Snigskytterne rammer sjældent ved siden af. Han krammer frugten ind til brystet, før han sætter i løb ind mod sin gamle bydel. Lunden lå der stadig, ganske som han huskede det. Han fik kun fat i et enkelt, men han er tilfreds. Endnu et par skud, men nu er han skærmet af de gamle mure. Højre, så venstre og dér er hendes hus. Inde i gården åbner han sit bytte. Kernerne har den smukkeste røde farve. Han smiler for sig selv. Hun ville have elsket det.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

The Pomegranate
The bullet grazes his shoulder, and although it hurts, he feels lucky. The snipers rarely miss. He squeezes the fruit to his chest before he sets off and runs toward his old neighbourhood. The grove was still there, just as he remembered it. He only got hold of one, but he’s satisfied. Yet a few shots, but now he’s shielded by the old walls. Right, then left and there’s her house. Inside the courtyard he opens his loot. The seeds have the most beautiful red colour. He smiles to himself. She would have loved it.

Share

Mikro Myter 13

13. februar
Denmark256


Orfeus IV
De mødtes på akademiet og har kredset om hinanden lige siden. Når hun ser på ham, gør det ondt helt ind i brystet. Der er laurbærblade i, siger han. Hun nikker og smiler. Det smagte fantastisk, fortsætter han og drikker det sidste af sin vin. Hun vil tage ud, men han stopper hende med et enkelt blik. Det føles som en evighed. Han begynder at nynne, og lyden smyger sig rundt om hendes læber, som et usynligt kys. Hvordan gør du? spørger hun. Gør hvad? siger han uden at svare. Hun ler og sætter hånden op til munden.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Orpheus IV
They met at the academy and has circled around each other ever since. When she looks at him, it hurts right into the chest. It’s with bay leaves, he says. She nods and smiles. It tasted great, he goes on and sips his wine. She wants to clear away, but he stops her with a single glance. It feels like an eternity. He begins to hum and the sound caresses her lips like an invisible kiss. How do you do that? she asks. Do what? he says without a word. She laughs and puts her hand up to her mouth.

Share

Mikro Myter 12

12. februar
Denmark256


Orfeus III
Musikkens magi har givet lejrens gengangerne håb om et nyt liv. De bliver tiltrukket af violinens toner, som møl af en lampe i natten. Han spiller dem ud af Tretartaros, mens SSlangen og furierne ser stiltiende til, opslugt af den frygtelige sorg, der altid hjemsøger dem. Ved Kerberospasset kan han ikke mere. Smider violinen fra sig og løber ned gennem rækkerne. Dér står hun og sender ham et smil, der er uendeligt træt, men ægte og næsten levende. Passet giver genlyd af et skud, der sætter sig som en smerte i hans ører, men som en kugle i hendes bryst.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

 

Orpheus III
The magic of music has given the camp’s revenants hope of a new life. They’re drawn to the violin tones, like moths to a lamp in the night. He plays them out of Tretartaros while the SSnake and the Furies observes in silence, absorbed by the terrible grief that always haunts them. In the Pass of Cerberus he gives in. Throws away his violin and runs down through the ranks. She gives him an infinitely tired, but genuine smile. The pass echoes of a shot that settles as a pain in his ears, but as a bullet in her chest.

Share

Mikro Myter 11

11. februar
Denmark256


Orfeus II
Flammerne blusser i lejren Tretartaros. SSlangen har sat furierne til at fylde de menneskestore ovne, og til at begynde med, tror den, at den sfæriske lyd kommer fra de sydende kroppe. Men så får den øje på manden med violinen. Han går uforfærdet blandt dem. Strengene synger med en sorgfyldt lidenskab, og alt går i stå. Ilden holder op med at brænde i ovnene, men antændes i SSlangens bryst. Et uforløst savn vælder op i den, og det viser sig, at selv en SSlange kan græde. Strengene trækker tårer ud af furierne, og han går uberørt under ødelæggelsens blik.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

 

Orpheus II
The flames flare up in the camp Tretartarus. The SSnake has ordered the Furies to fill the ovens, and at first it thinks that the spherical sound comes from the sizzling bodies. But then it sees the man with the violin walking fearlessly among them. The strings sing with sorrowful passion and everything grinds to a halt. The fire stops burning, but ignites in the chest of the SSnake. An unresolved need wells up in it, and it reluctantly startes to cry. The strings pull tears out of the Furies, but he goes untouched under the gaze of destruction.

Share

Mikro Myter 10

10. februar
Denmark256


Orfeus I
SSlangen har fået øje på hende. Dens støvler skinner som blanke skæl, og det røde armbind med det sorte kors advarer om, at dens bid er dødeligt. Men det er ikke en almindelig giftslange, der dræber for at jage eller forsvare sig. Denne SSlange slår ihjel, fordi det er retfærdigt. De stærke må leve og de svage bukke under. Og hun er svag. Derfor hugger den, river hende med sig. Der er ikke noget at gøre, og toget har allerede passeret Kerberospasset, da han finder ud af det. Ingen dødelig vender tilbage derfra. Alligevel følger han sporet ind i natten.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

 

Orpheus I
The SSnake has spotted her. Its boots glistens like shiny scales and the red armband with the black cross warns that its bite is deadly. But it is not a common, venomous snake that kills to hunt or defend itself. This SSnake kills because it is just. The strong shall live and the weak succumb. And she is weak. Therefore it attacks, tears her away. There is nothing to do about it, and the train has already passed the Pass of Cerberus when he finds out. No mortal returns from there. Even so, he follows the trail into the night.

Share

Mikro Myter 9

9. februar
Denmark256


Pandoras profil
Hun er en dronning på Facebook, og hun har naturligvis sin egen blog, gudindeforendag.dk. Hvad den handler om? Hende. Hendes skønhedstips, tøjstil og ufrivillige succes. Hun skal helst ramme 100+ likes pr. opslag. Det får hun også den dag, og mere end 10.000 delinger. Hun bliver også lagt ned af kommentarer. Det er bare ikke nogen, hun har lyst til at svare på. På videoen kan man se, at hun sparker den hjemløse. Bagefter tørrer hun skoene af med en kleenex. Hun forstår ikke vreden. Kan folk virkelig ikke se, at det er et par ægte Manolo Blahnik?
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Pandora’s profile
She is a queen on Facebook, and she obviously has her own blog, godessforaday.com. What it is about? Her. Her beauty tips, clothing style and involuntary success. She expects 100+ likes per update. Today she achieves that and more than 10,000 shares. She is also brought down by comments. It’s just not any she wants to reply to. On the video you can see that she kicks the homeless guy. Afterwards she dries off her shoes with a kleenex. She doesn’t understand the anger. Can people really not see that it’s a genuine pair of Manolo Blahnik?

Share

Mikro Myter 8

8. februar
Denmark256


Operation Ares
Krig er et middel, tænker han og afsikrer sit gevær. Men målet, det kan han ikke få øje på. Delingsføreren gør tegn, og han følger gruppen ind i huset. Den skarpe sol forsvinder, og han bliver kortvarigt blind i mørket. Eksplosionen rammer som en knytnæve og kaster ham omkuld. Nogen åbner ild, andre råber. Det ringer for hans ører. Der er blod overalt. Dér. Han ser det. Målet. Ikke noget politikersnak, men det rigtige mål. Lige her, inde i sig selv. Han rejser sig og skyder, bliver ét med sit våben, holder aftrækkeren inde. Tømmer magasinet og når sit mål.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256


Operation Ares
War is a means, he thinks and releases the safety catch of his rifle. But the goal, he cannot see. The Platoon commander signals, and he follows the group into the house. The bright sun disappears and he becomes momentarily blind in the dark. The explosion hits like a fist and throws him down. Someone opens fire. There is blood everywhere. There. He sees it. The goal. Not the talk of politicians, but the real goal. Right here, inside him. He gets up and shoots, becomes one with his weapon, holding the trigger. Empties the magazine and reaches his goal.

Share

Mikro Myter 7

7. februar
Denmark256


Sisyfos
Han stirrer ud af vinduet. Prøver at huske det. Alt for vigtigt til at glemme. Stemmerne bliver til støj i plejehjemmets opholdsstue, og han kan mærke uroen gnave i sine gamle knogler. Sneen ligger tungt på gærdet udenfor. Sten, en sten. Under en sten. Der er det! Midt i erindringens formløse hav, dukker stenen på bakken op. Han skjulte deres ringe der. Et sus af lettelse går gennem hans bryst. Du har besøg, afbryder en stemme. Ansigtet på kvinden irriterer ham. Hun taler til ham. Han stirrer ud af vinduet. Prøver at huske det. Alt for vigtigt til at glemme.
#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Sisyphus
He stares out the window. Tries to remember. The voices transforms to noise in the residential home, and he can feel the disquietude settling in his old bones. The snow lies heavy on the fence outside. Stone, a stone. Under a stone. There it is! In the midst of the formless sea of recollection the stone on the hill reappears. He hid their rings there. A rush of relief goes through his chest. You have a visitor, a voice interrupts. The face of the woman annoys him. She speaks to him. He stares out the window. Tries to remember.

Share